--->
Special Death
I still care. You still don't.
Home Theme Ask me bitch . Submit

-“Widmokrąg” Wojciech Kuczok (via bezdech)

(Source: bezchmurne-niebo, via bol-serca)

Powiada pan, że się źle czuje? Pan się w o g ó l e nie czuje, pan stracił samopoczucie, w panu jest samo cierpienie. Pan symuluje życie, nie ma pan czasu żyć, bo pan cierpi.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter