--->
Special Death
I still care. You still don't.
Home Theme Ask me bitch . Submit

(via umarlabym-dla-ciebie)

(Source: anjo-hope, via tojestniewazne)

Nikogo nie obchodzisz dopóki nie jesteś piękny albo martwy.

(via zyjee-cicho-krwawiac)

(Source: pamietaj-o-mnie, via stanwyciszenia)

Potrzeba czasu by cokolwiek stworzyć i tylko momentu by we wszystko zwątpić.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter